GlaxoSmithKline PLC (NYSE: GSK) - The Cannabis Investor